Wat doen wij met uw gegevens ?

Uw gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt:

Privacy Policy

We zijn erg blij dat u interesse in onze onderneming hebt getoond. Gegevensbescherming is van bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van Tamanu.nl . Het gebruik van de internetpagina's van Tamanu.nl is mogelijk zonder enige vermelding van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene echter via onze website speciale bedrijfsdiensten wil gebruiken, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.
 
De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming. voorschriften van toepassing op Tamanu.nl. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.
 
Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Tamanu.nl tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om te zorgen voor de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Op internet gebaseerde datatransmissies kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben, waardoor absolute bescherming mogelijk niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, b.v. telefonisch.
1. Definities
 
De gegevensbeschermingsverklaring van Tamanu.nl is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, evenals voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.
 
In deze privacyverklaring gebruiken we onder meer de volgende voorwaarden:
 
    a) Persoonlijke gegevens
 
    Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
    b) Betrokkene
 
    Gegevenssubject is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.
    c) Verwerking
 
    Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op sets van persoonlijke gegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.
    d) Beperking van verwerking
 
    Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.
    e) Profilering
 
    Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, bestaande uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren te analyseren of voorspellen , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.
    f) Pseudonimisering
 
    Pseudonimisering is de verwerking van persoonlijke gegevens op een zodanige manier dat de persoonlijke gegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor dat de persoonlijke gegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
    g) Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking
 
    Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de openbare autoriteit, het agentschap of een andere instantie die, alleen of gezamenlijk met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan worden voorzien door het recht van de Unie of de lidstaat.
    h) Verwerker
 
    Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.
    i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het nationale recht persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.
    j) Derden
 
    Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander lichaam dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en personen die, onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.
    k) Toestemming
 
    Toestemming van de betrokkene is elke vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende actie, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben .
 
2. Naam en adres van de controller
 
Verantwoordelijke voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:
 
Tamanu  [www.tamanu.nl]
 
3. Cookies
 
De internetpagina's van Tamanu.nl gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.
 
Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hiermee kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van het betreffende onderwerp onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.
 
Door het gebruik van cookies kan Tamanu.nl  de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.
 
Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, onze website-gebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, b.v. hoeft geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.
 
De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan dus het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.
4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Tamanu.nl verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
 
Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Tamanu.nl geen conclusies over de betrokkene. In plaats daarvan is deze informatie nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de advertentie te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op lange termijn te waarborgen. , en (4) wetshandhavingsinstanties voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Tamanu.nl anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.
5. Registratie op onze website
 
De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonlijke gegevens. Welke persoonlijke gegevens naar de controller worden verzonden, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie. De door de betrokkene ingevoerde persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan om overdracht vragen aan een of meer verwerkers (bijv. Een pakketdienst) die ook persoonlijke gegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de verwerker kan worden toegeschreven.
 
Door u te registreren op de website van de controller, worden ook het IP-adres - toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene - datum en tijd van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het mogelijk te maken om gepleegde overtredingen te onderzoeken. Voor zover is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de controller te beveiligen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven, of als de overdracht dient voor strafrechtelijke vervolging.
 
De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonlijke gegevens, is bedoeld om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die alleen kunnen worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers vanwege de aard van de kwestie in kwestie. Geregistreerde personen zijn te allen tijde vrij om de persoonlijke gegevens die tijdens de registratie zijn opgegeven, te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de controller te laten verwijderen.
 
De gegevensbeheerder verstrekt te allen tijde op verzoek aan elke betrokkene informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien zal de gegevensbeheerder persoonsgegevens corrigeren of wissen op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan ​​in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.
6. Contactmogelijkheid via de website
 
De website van Tamanu.nl  bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene contact opneemt met de controller per e-mail of via een contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn verzonden automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden overgedragen, worden opgeslagen met het doel de betrokkene te verwerken of contact op te nemen. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.
7. Routine wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De gegevensbeheerder verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit wordt verleend door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen naar.
 
Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met wettelijke vereisten.
8. Rechten van de betrokkene
 
    a) Recht op bevestiging
 
    Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
    b) Recht op toegang
 
    Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:
        het doel van de verwerking;
        de categorieën van betrokken persoonsgegevens;
        de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
        waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
        het bestaan ​​van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene te vragen, of bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
        het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
        wanneer de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;
        het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.
 
    Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.
 
    Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
    c) Recht op rectificatie
 
    Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld de rectificatie van onnauwkeurige persoonsgegevens over hem of haar te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
 
    Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
    d) Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering van persoonsgegevens over hem of haar te verkrijgen zonder onnodige vertraging, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden is van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:
        De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
        De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), en wanneer er geen andere wettelijke grond is voor de verwerking.
        De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
        De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
        De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
        De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.
 
    Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat de door de projecten opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van Tamanu.nl zorgt er onmiddellijk voor dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.
 
    Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken waarvoor de betrokkene heeft verzocht door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken te wissen van koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Medewerkers van Tamanu.nl regelen in individuele gevallen de nodige maatregelen.
    e) Recht op beperking van de verwerking
 
    Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
        De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren.
        De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonlijke gegevens en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
        De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
        De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verantwoordelijke voorrang hebben op die van de betrokkene.
Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een dta-persoon de beperking van de verwerking van door de projecten opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van Tamanu.nl regelt de beperking van de verwerking.
f) Recht op gegevensportabiliteit

Elke betrokkene heeft het recht verleend door de Europese wetgever om de persoonlijke gegevens over hem of haar die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder hinder van de verwerkingsverantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2 van de AVG, of op een contract overeenkomstig punt (b) van artikel 6, lid 1, van de AVG, en de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van de officiële bevoegdheid van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn of haar recht op dataportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere controller te laten overdragen, indien technisch mogelijk en wanneer dit niet het geval is afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te laten gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Tamanu.nl
    g) Recht van bezwaar
 

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om op grond van zijn of haar specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, die is gebaseerd op punt (e) of (f). ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
 
    Tamanu.nl zal de persoonlijke gegevens niet langer verwerken in het geval van een bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene opheffen, of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische conclusies.
 
    Als Tamanu.nl persoonlijke gegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over hem of haar voor dergelijke marketing. Dit is van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Tamanu.nl voor de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Tamanu.nl de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
 
    Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door Tamanu.nl voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 (1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.
 
    Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van Tamanu.nl. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties te gebruiken.
    h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
 
    Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor hem of haar heeft, of op vergelijkbare wijze hem of haar aanzienlijk beïnvloedt, zolang het besluit (1) is niet noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) is niet geautoriseerd door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die ook passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) is niet gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 
    Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) het is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, nemen de projecten passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, ten minste het recht om menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke te verkrijgen, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.
 
    Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de Projecten.
    i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
 
    Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.
 
    Als de betrokkene het recht wil uitoefenen om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Tamanu.nl
 
9. Wettelijke basis voor de verwerking
 
Kunst. 6 (1) verlicht. een AVG dient als de wettelijke basis voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld wanneer verwerkingshandelingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een ​​andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting op grond waarvan verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, de verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) verlicht. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziekteverzekering of andere vitale informatie moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 (1) verlicht. d AVG.

 Ten slotte kunnen verwerkingen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet worden gedekt door een van de bovengenoemde wettelijke gronden, als verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van ons bedrijf of door een derde partij, behalve wanneer dergelijke belangen worden vervangen door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn vermeld door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang kon worden aangenomen als de betrokkene een klant van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, AVG).
10. De legitieme belangen die worden nagestreefd door de controller of door een derde
 
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f GDPR ons legitieme belang is om ons bedrijf uit te oefenen ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.
11. Periode gedurende welke de persoonlijke gegevens worden opgeslagen
 
De criteria die worden gebruikt om de opslagperiode van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijnen. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang dit niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het initiëren van een contract.
12. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; Vereiste om een ​​contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonlijke gegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens
 
We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke gegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een ​​contract te sluiten dat de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar tekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer verduidelijkt de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens gegevens.
13. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming
 
Als een verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.