Copyright

copy
Door het bezoeken van deze website www tamanu nl of een van de webpagina's, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden van deze Disclaimer en Copyright Notice die tot tijd kan worden gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande kennisgeving.
Controleer deze website regelmatig voor eventuele wijzigingen of aanvullingen die kunnen worden gemaakt.

Copyright Tamanu.nl , Tamanu
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tamanu.nl

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, lay-out, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Tamanu.nl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Tamanu.nl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Tamanu.nl tracht geldige auteursrechten waar te nemen in alle publicaties. Mocht er een schending van het auteursrecht plaatsvinden, zal Tamanu.nl het juiste object verwijderen na de kennisgeving van de bekendmaking ervan of de juiste auteursrecht vermelden.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens,
kan Tamanu.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. 
Tamanu.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. 
Tamanu.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites
en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.